Wij bij Blossom Energy hechten veel belang aan je privacy en doen er alles aan om daar op een zorgzame en verantwoorde manier mee om te gaan.
We willen hierover ook klaar en duidelijk communiceren, daarom hebben wij alle relevante informatie met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van jouw data (noemen we‘persoonsgegevens’) gebundeld in dit privacybeleid.

Het verzamelen en gebruiken van je persoonsgegevens door Blossom Energy gebeurt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Dit gaat met name om de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel GDPR[1] genoemd,en andere toepasselijke wetgeving zoals bijvoorbeeld de Wet betreffende de elektronische communicatie. In de wetgeving wordt het verzamelen en gebruikenvan je data ‘verwerking van persoonsgegevens’ genoemd.

De verwerking van Cookies gebeurt steeds in overeenstemming met ons privacybeleid. Voor meer informatie over cookies en hoe je je cookie-voorkeuren kan beheren, verwijzen we je door naar ons Cookiebeleid.

[1] GDPR = General Data Protection Regulation

Wat komt er aan bod in het privacybeleid?

 1. Wie zijn wij?
 2. Wie wordt beschermd door dit privacybeleid?
 3. Welke persoonsgegevens verwerkt Blossom Energy en waarom?
  1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
  2. Hoe verkrijgen wij deze persoonsgegevens?
  3. Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?
  4. Samenvattende tabel
 4. Geven we je persoonsgegevens door? En aan wie?
 5. Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?
 6. Wat zijn je privacy-rechten en hoe kanje ze uitoefenen?
  1. Overzicht van je privacy-rechten
 7. Hoe kan ik Blossom Energy contacteren inverband met mijn privacy?
 8. Blijf op de hoogte van aanpassingen
 9. Escalatie bij de toezichthoudende autoriteit

1. Wie zijn wij?

Wij zijn Blossom Energy met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de KBO onder nummer, hierna ‘Blossom Energy genoemd.

Wij zijn verantwoordelijk voor het inzamelen en gebruiken van je persoonsgegevens en we waken daar als een goed huisvader over. We bepalen welke gegevens we verzamelen en gebruiken, hoe we dat doen en waarom, steeds in lijn met de geldende wet- en regelgeving. We zijn verwerkingsverantwoordelijke.

2. Wie wordt beschermd door dit privacybeleid?

Iedereen die gebruik maakt van onze producten en diensten wordt beschermd door dit privacybeleid. Met ‘iedereen’ bedoelen we natuurlijke personen (geen bedrijven of kantoren) van wie we weten wie ze zijn (je bent identificeerbaar, een individu).

3. Welke persoonsgegevens verwerkt Blossom Energy en waarom?

Voor het uitoefenen van haar activiteiten verwerkt Blossom Energy verschillende categorieën van persoonsgegevens. In dit hoofdstuk willen we je inzicht geven in de categorieën van persoonsgegevens die we verzamelen, hoe we deze verkrijgen en voor welke doeleinden we ze verwerken.  

Afhankelijk van welke Blossom Energy dienst je gebruikt, verzamelen en gebruiken wij verschillende types van persoonsgegevens. Hieronder beschrijven we welke gegevens dat zijn, hoe we deze verkrijgen en waarom we ze verzamelen en gebruiken (dat noemen we de verwerkingsdoeleinden). Meer informatie over de bewaartermijnen van deze persoonsgegevens kan je nalezen in hoofdstuk 6 van dit privacybeleid.

3.1 Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De gegevens die we verwerken kunnen we onderverdelen in vier types, nl. gebruikersgegevens, transactiegegevens, afgeleide gegevens en gevoelige gegevens:

Gebruikersgegevens

Dit zijn gegevens die direct aan je persoon gelinkt zijn, onafhankelijk van je producten of diensten

Identificatiegegevens: persoonsgegevens die je als gebruiker van onze producten en diensten kunnen identificeren zoals je naam en adres, je geboortedatum, je contactgegevens:  persoonsgegevens die ons toelaten contact met je op te nemen zoals je telefoonnummer, je e-mailadres,...;

Contractgegevens: persoonsgegevens gerelateerd aan je contract zoals de producten die je bij ons hebt, je klantennummer, facturatie- en betalingsgegevens, contract- en  bestelbevestiging;

Financiële gegevens: bankrekeningnummer, externe kredietwaardigheidsbeoordeling, gegevens met betrekking tot je financiële positie bijv. huiseigenaar…;

Communicatiegegevens: gegevens met betrekking tot onze communicatie met jou zoals bijv. de interacties die je met onze klantendienst hebt gehad (e-mail, telefoon, live chat, sociale media,…), geluidsopnames van gesprekken met de klantendienst,…

Transactiegegevens

Dit zijn gegevens die gelinkt zijn  aan het gebruik van je Blossom Energy diensten en gegevens die aangemaakt  worden door je verbruik van de Blossom Energy diensten.

Verbruiksgegevens:  persoonsgegevens die onze systemen aanmaken als je onze producten verbruikt, zoals consumptiegegevens van je thuislaadpunt en laadkaart.

Installatiegegevens

Dit zijn gegevens die Blossom Energy gebruikt voor de installatie van een elektrische laadpaal.

Installatie- en onderhoudsgegevens:  gegevens met betrekking tot de installatie van uw elektrische laadpaal: of u eigenaar bent van uw woonst, waar de laadpaal wordt geïnstalleerd, of deze een digitale meter heeft, lengte kabel, beeldmateriaal van de installatie locatie, voorkeur merk en model HCP, voortgang installatie.

3.2 Hoe verkrijgen wij deze persoonsgegevens?

Dat kan op verschillende manieren:

 • We ontvangen je professionale e-mail adres via je werkgever.
 • We ontvangen de gegevens rechtstreeks van jou zoals bijv. wanneer je een contract afsluit, wanneer je contact opneemt met onze klantendienst, meedoet aan een wedstrijd, een enquête of een contactformulier invult,…
 • We wijzen je persoonsgegevens toe voor het gebruik van onze producten en diensten zoals bijv. gebruikersnummer, een e-mailadres, thuislaadpunt nummer, klantennummer, login code(s) en wachtwoorden.
 • Daarenboven registreren onze systemen persoonsgegevens die worden gegenereerd tijdens jouw gebruik van onze producten en diensten zoals bijv. het gebruik van je thuislaadpunt of laadkaart.

3.3 Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij wij telkens enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om het doel te bereiken. Hier beneden lijsten we de doeleinden op. We geven tevens mee wat onze rechtsgrond is om je persoonsgegevens te mogen inzamelen en gebruiken.  

In het algemeen verwerken wij jouw persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is:

 • in het kader van de voorbereiding, uitvoering of beëindiging van een contract;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting; en/of
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van jouw privacy.

Is het verwerken van jouw persoonsgegevens niet noodzakelijk voor één van deze drie redenen, dan vragen wij steeds je toestemming om je persoonsgegevens te mogen verwerken.

3.4 Samenvattende Tabel

Onderstaande tabel geeft een overzicht weer van alle doeleinden en rechtsgronden waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken met de respectievelijke bewaartermijnen.

| Doeleinden | Omschrijving | Rechtsgrond | Bewaartermijn | | ---------: | -----------: |-----------: |-----------: | | Verkoop
Dienst na verkoop
Klantenondersteuning | Je werkgever geeft je professionele e-mail adres aan Blossom Energy zodat wij jouw kunnen contacteren om het contract op te starten.
Wanneer je beslist om klant te worden bij Blossom Energy, zullen wij je voor het beheer van onze contractuele relatie om een aantal persoonsgegevens vragen zoals je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, locatie van thuislaadpunt, keuze laadpunt-model, etc. | Contractuitvoering | 1 jaar na beëindiging account | | | De persoonsgegevens die we vragen bij het aangaan van een contract gebruikt Blossom Energy ook met het oog op het voorkomen en tegengaan van fraude. Deze gegevens gebruiken we ook om bestaande klanten te identificeren, we moeten immers zeker zijn dat we met de juiste persoon in contact zijn (bijv. om een wijziging aan te brengen aan een abonnement). | Gerechtvaardigd belang | Zolang je klant bent bij Blossom Energy | | Product en Dienstverlening
Facturatie
Geschillenbeheer | Wij gebruiken je gegevens voor het opzetten, onderhouden en ondersteunen van je producten en diensten zoals bijvoorbeeld het tot stand brengen van je thuislaadpunt en het berekenen van je verbruik voor facturatie en terugbetaling en het afhandelen van storingsmeldingen of klachten.
We kunnen je communicatie sturen voor service redenen bijv. om je documenten te versturen over je facturatie.
We houden je factuurgegevens bij op basis van wettelijke verplichtingen. | Wettelijke verplichting | 7 jaar | | Kwaliteitsverbetering | Wij kunnen je gegevens gebruiken om onze producten en diensten te evalueren en te verbeteren.
We trachten ook onze producten en diensten te verbeteren op basis van de feedback van klanten over onze diensten (bijvoorbeeld via marktonderzoek), gegevens die we bekomen tijdens ons onderhoud met of onze tussenkomst bij klanten.
Bepaalde telefoongesprekken met onze Klantendienst worden opgenomen (dit wordt vermeld aan het begin van het gesprek) met het oog op kwaliteitsverbetering en ter ondersteuning van trainingsdoeleinden. | Gerechtvaardigd belang | 1 jaar na afsluiting account | | Commercieel gebruik (marketing en direct marketing) voor producten van Blossom Energy en verbonden ondernemingen | Direct Marketing is het versturen van reclame en het uitvoeren van analyses met een commercieel doel. Wij kunnen je gegevens gebruiken om je nieuwe producten, diensten of speciale acties aan te bieden waarvan wij denken dat die voor jou interessant zijn. Je kan bijv. een e-mail ontvangen met een promo voor een Blossom Energy product dat je nog niet hebt. Deze reclame kunnen we sturen via verschillende kanalen (via post, e-mail, SMS of telefonisch, notificaties via app).
Het is ook mogelijk dat wij je benaderen wanneer je geen klant meer bent bij Blossom Energy.
U kan zich ten allen tijden uitschrijven voor dergelijke direct marketing. | Gerechtvaardigd belang | 1 jaar na uw laatste interactie met Blossom Energy, tenzij u zich uitschrijft | | | We kunnen je benaderen met een aanbieding als toekomstige klant van Blossom Energy, bijvoorbeeld wanneer je hiervoor bij het inschrijven op een wedstrijd je toestemming hebt gegeven.
We kunnen huidige klanten eveneens nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events, webinars, wedstrijden. | Toestemming | 1 jaar na het geven van uw toestemming, tenzij u deze intrekt | | Geanonimiseerde rapportering | Wij gebruiken je gegevens om bijvoorbeeld intern en extern te rapporteren over het gebruik van onze diensten. Deze rapporten worden geanonimiseerd en zijn dus niet terug te brengen naar een bepaald individu.
Voor interne rapporteringsdoeleinden genereren wij anonieme rapporten om te analyseren en statistische inzichten uit te halen. Zo worden er bijvoorbeeld rapporten gegenereerd over het gebruik van onze diensten, over het gebruik van onze applicaties, over de belasting van onze klantendienst. | Gerechtvaardigd belang | Deze gegevens worden onherleidbaar geanonimiseerd en vallen buiten de GDPR. |

4. Geven we je persoonsgegevens door? En aan wie?

Om je onze diensten te kunnen aanbieden, doen we in bepaalde gevallen beroepop derde partijen die toegang krijgen tot je persoonsgegevens. Een doorgifte aan derde partijen gebeurt enkel in het kader van de doeleinden zoals beschreven hierboven. Hieronder lijsten we op aan wie we data doorgeven.

Doorgifte van persoonsgegevens aan derde partijen die in onze opdracht werken

Sommige van onze databanken maken we toegankelijk voor derde partijen die werken in onze opdracht en die ons bijstaan bij het leveren van onze producten en diensten. Enkele voorbeelden:

 • Bedrijven en zelfstandige techniekers die in de installatie en onderhoud van  uw thuislaadpunt voorzien;
 • Voorzien van Home Energy Management Systems
 • Beheer van ons extern legaal archief (voor bijvoorbeeld facturen), zowel digitaal als op papier;
 • Bedrijven die onze uitgaande papierendocumentenstroom (bijvoorbeeld facturen) verzorgen;
 • Cloud providers;
 • Met Blossom Energy verbonden bedrijven (die behoren tot de Liberty Global of Blossom Energy groep als zijvoor ons technische platformen of softwaretoepassingen beheren);
 • Marktonderzoeksbureaus;
 • Marketing agentschappen die ons bijstaan bij allerhande reclamecampagnes;
 • Gespecialiseerde cookie analytics bedrijven (zoals bijvoorbeeld Google en Adobe);
 • Sociale media platformen zoals Meta,Google, LinkedIn… in het kader van direct marketingcampagnes via deze kanalen (zij mogen deze data niet verder gebruiken voor hun eigen doeleinden, bijv. omhun eigen data te verrijken).

De doorgifte van je gegevens is beperkt tot die gegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak in onze opdracht. Wij zien erop toe dat zij, net zoals wij, je gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en wij voorzien daarvoor adequate contractuele waarborgen.

Doorgifte van persoonsgegevens in het kader van een wettelijke verplichting

De wet verplicht ons om bepaalde persoonsgegevens door te geven aan een aantal daartoe bevoegde instanties.

Doorgifte van persoonsgegevens aan derde partijen in het kader van een overname of fusie

Wij kunnen je persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen in het kader van een overname of fusie transactie. Dit geldt ook voor de voorbereidende fase van de transactie. Ook hier geldt dat de afspraken omtrent gegevensverwerking contractueel worden vastgelegd in een gegevensverwerkingsovereenkomst tussen de respectievelijke ondernemingen.

Internationale data transfers

Jouw persoonsgegevens worden ook buiten de Europese Unie (de Europese Economie Ruimte, ook EER genoemd) verwerkt. Het is een gegeven dat veel grote IT-leveranciers, infrastructuur leveranciers en technologiebedrijven niet gevestigd zijn in de Europese Unie bv. Cloud providers.

Bij doorgifte van jouw persoonsgegevens buiten de EER respecteren we steeds de vereisten van de privacywetgeving met betrekking tot internationale overdrachten:

 • We mogen persoonsgegevens doorgeven aan landen waarvan de Europese Commissie heeft vastgesteld dat ze een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden in overeenstemming met de Europese privacywetgeving(GDPR), en
 • We mogen persoonsgegevens doorgeven op basis van de relevante modules van de standaard contractuele clausules van de Europese Commissie.

Bovendien hebben wij ons gealigneerd met de richtlijnen met betrekking tot internationale gegevensoverdrachten uitgevaardigd door de Europese gegevensbeschermingsautoriteit (European Data Protection Board). Voor elke internationale overdracht voeren wij een Data Transfer Impact Assessment uit de wetgeving van de derde landen te beoordelen en na te gaan of er praktijken zijndie onverenigbaar zijn met de verplichtingen van het overdrachtsmechanisme. Deze analyse stelt ons ook in staat om aanvullende beveiligings-, contractueleen organisatorische maatregelen te identificeren om de gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang door de overheidsinstanties van het derde land.  

5. Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Zie tabel 3.4

6. Wat zijn je privacy-rechten en hoe kan je ze uitoefenen?

Om je meer controle te geven over je persoonsgegevens kan je die eenvoudig beheren door een aanvraag in te dienen om je privacy-rechten uit te oefenen.

6.1  Overzicht van je privacy-rechten

Je recht van inzage

Je hebt het recht om toegang tevragen tot uw persoonsgegevens. We bezorgen je dan een overzicht van de persoonsgegevens die wij over jou verwerken.  

Je recht op aanpassen

Je hebt het recht om onvolledige,foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten rechtzetten.

Om je gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij je hoe dan ook om ons elke wijziging te melden, zoals een verhuis of de wijziging van je e-mailadres.

Je recht op verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen indien:

 • je persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt door Blossom Energy;
 • je je eerdere toestemming voor de verwerking intrekt en er geen andere rechtsgrond is waar Blossom Energy zich op kan beroepen voor de (verdere) verwerking;
 • je bezwaar maakt tegen de verwerking van je persoonsgegevens en er geen zwaarder doorwegende, gerechtvaardigde gronden bestaan voor de (verdere) verwerking door Blossom Energy;
 • je persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt worden;
 • je persoonsgegevens gewist moeten worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • je persoonsgegevens werden verzameld toen je nog minderjarig was.

Houd er wel rekening mee dat wij niet altijd alle gevraagde persoonsgegevens kunnen verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking ervan noodzakelijk is voor het kunnen leveren van je dienst, voor de uitoefening van een rechtsvordering ofomdat de gegevens nodig zijn om een wettelijke verplichting na te leven of eenopdracht van algemeen belang te vervullen.

Je recht op beperking van de verwerking

In welbepaalde gevallen heb je het recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen. Dat is onder meer het geval wanneer je de juistheid van een persoonsgegeven betwist of wanneer uw gegevens niet meer nodig zijn om de doeleinden van de verwerking te bereiken, maar u ze nodig hebt voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

Je recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens / doorsturen van gegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te ‘recupereren’, bijvoorbeeld om makkelijker van dienst en leverancier te kunnen veranderen. Dit kan enkel voor de persoonsgegevens die je zelf hebt verstrekt aan Blossom Energy, gebaseerd op toestemming of na overeenkomst.

Je recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens

Je hebt het recht om bezwaar te maken wanneer Blossom Energy jouw persoonsgegevens gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Je hebt altijd het recht om jezelf, zonder dat je daarvoor een reden moet opgeven, te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor Direct Marketing doeleinden.

Let wel: het feit dat je van ons geen commerciële communicaties meer wenst te ontvangen, doet uiteraard geen afbreuk aan ons recht om contact met je op te nemen in het kader van de uitvoering van je contract of als de wet ons daartoe verplicht.

7. Hoe kan ik Blossom Energy contacteren in verband met mijn privacy?

Je kan voor elke vraag, klacht of verzoek terecht bij onze Data Protection Officer via

privacy@blossom.be

Blossom Energy BV
Liersesteenweg 4
2800 Mechelen

8. Blijf op de hoogte van aanpassingen

Blossom Energy kan dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld naar aanleiding van marktevoluties en nieuwe verwerkingsactiviteiten van Blossom Energy. Wij nodigen je dan ook uit om steeds de laatste versie van dit beleid te raadplegen op onze website via deze link. Uiteraard informeren wij je voorafgaandelijk via onze websites of andere courante communicatiekanalen van elke significante wijziging en vragen wij wanneer de wet dit vereist jouw voorafgaande toestemming voor onze (nieuwe)verwerkingsactiviteiten.

In geval van tegenstrijdigheid hebben onze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden van toepassing op specifieke Blossom Energy producten en diensten voorrang op dit privacybeleid. 

9. Escalatie bij de toezichthoudende autoriteit

De Gegevensbeschermingsautoriteit is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat jouw persoonsgegevens volgens de wet worden verwerkt. Indien je een klacht hebt in verband met de verwerking van je persoonsgegevens door Blossom Energy of indien je een procedure wenst op te starten voor een bemiddeling, dan kan je je wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit via deze link.

Laatst gewijzigd: 18 Maart 2024